За нас

Предвид на това, че много горовладелци се затрудняват със сложните процедури по документите за дърводобив и реализирането на приходи в горите им, създадохме този сайт.
Мобилни групи от лицензирани специалисти ще ви окажат пълно съдействие за издаване на позволителни за сеч  и добиване на приходи от вашата гора, независимо от това какъв вид дървесина има в нея.